Mba anomezo ahy hohaniko ny mena, dia io mena io, fa reraka aho izany no nanaovana ny anarany hoe Edoma. Ny ramevanao koa andeha hantsakako hosotroiny ambarapahatapiny misotro. Amin ny fividianana baiboly sy fihirana , ary fanaka 25 nov. Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy; ary manjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin’ny tany. Izaho no Jehovah Izay nitondra anao nivoaka avy tany Oran’ny Kaldeana, mba homeko anao ity tany ity ho lovanao. Aza maninjitra ny tananao amin’ny zazalahy, ary aza maninona azy akory ianao; fa hitako izao fa matahotra an’Andriamanitra ianao, ka tsy narovanao tamiko ny zanakao, dia ny lahitokanao. Indro, manan’anaka ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataonao hoe Isimaela, satria efa nihaino ny fahorianao Jehovah.

Nom: baiboly pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 42.28 MBytes

Tsy andraraka ilo mby an-doha isika amin’ny adidy www. Ary efa dimy amby fito-polo taona Abrama, raha niala tao Harana izy. Tahaka an’i Nimroda, mpihaza mahery eo anatrehan’i Jehovah. Ity no efa hitanay; koa fantaro na akanjon’ny zanakao ity, na tsia? Ary rehefa nitoetra tao aminy andro iray volana Jakoba, 15 dia hoy Labana taminy: Aza maka vady avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita ianao.

Aoka ary hantsoinay ny zazavavy, ka hanontanianay izay teniny.

Télécharger Baiboly & Fihirana Protestanta (gratuit)

Nahoana ianareo baibooly mankaty amiko, kanefa nankahala ahy ianareo ka nandroaka ahy niala teo aminareo? Aoka hiangona ny rano eny ambanin’ny lanitra ho eo amin’ny fitoerana iray, ary aoka hiseho ny maina; dia nisy izany. Trarantitra ianao, aza an’izany; raha mba mahita fitia eto imasonao aho, dia raiso amin’ny tanako ny zavatra nampanateriko; fa efa nahita ny tavanao aho tahaka ny mahita ny tavan’Andriamanitra, ary efa sitrakao aho.

  TÉLÉCHARGER LHOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES FILM GRATUITEMENT

baaiboly

Aoka hiainga isika, ka handeha hialoha anao aho. Ary efa dimy amby fito-polo taona Abrama, bziboly niala tao Harana izy. Indro, efa nanendry anao hanapaka ny tany Egypta rehetra aho. Tsia, fa hizaha ny fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo. Andeha isika hankany Dotana.

baiboly pdf

Indro Bila ankizivaviko, vadio izy; dia hiteraka eo am-pofoako izy, mba hahazoako zaza aminy. Le 06 Décembre 7 pages.

Ireo no loham-pirenena avy tamin’i Oholibama, zanakavavin’i Ana, vadin’i Esao. Avy any Baiobly izahay. Le 12 Mars 25 pages. Alvana sy Manahata sy Baiholy sy Sefo ary Onama. Efa nahazo zazalahy tamin’i Jehovah aho. Ary ny fanahin’Andriamanitra nanomba tambonin’ny rano.

Ny Baiboly, ny heviteniny

Ny amin’i Saray vadinao, dia tsy mba hataonao Saray intsony ny anarany, fa Saraha no ho anarany. Le 03 Juillet 5 pages. Indro, Esao rahalahiko baaiboly lehilahy voloina, fa izaho lehilahy baoboly hoditra kosa; 12 ary angamba hitsapa baibopy ikaky, dia ho toy ny mpanandoka eo imasony aho ka hahatonga ozona amiko, fa tsy tso-drano.

Tsy mba handringana Aho noho ny folo. Ity no hampionona antsika amin’ny asantsika sy ny fisasaran’ny tanantsika noho ny tany izay voaozon’i Jehovah. Andeha isika hanao biriky ka handotra azy tsara.

  TÉLÉCHARGER BEBO SONG KAMBAKKHT ISHQ MP3 GRATUIT

Aza maka vady avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita ianao; 7 koa Jakoba efa nanaraka ny bauboly rainy aman-dreniny ka lasa nankany Mesopotamia; 8 ary hitan’i Esao fa efa ratsy teo imason’Isaka rainy ny zanakavavin’ny Kananita: Ary hitan’Andriamanitra fa tsara izany. Tsia, tompokolahy; fa tonga mba hividy hanina ny mpanomponao.

Baiboly Malagasy

Baiobly hamonjy ny ainao; aza miherika baibolh, na mijanona eny amin’ny tany lemaka rehetra; mandosira any an-tendrombohitra, fandrao haringana ianao. Ity no efa hitanay; koa fantaro na akanjon’ny zanakao ity, na tsia?

baiboly pdf

Lehibe baiobly valin’ny baibolt mihoatra noho izay zakako. Satria hoy izaho anakampo: Tsara ihany izy; ary, indro, tamy Rahely zananivavy mitondra ny ondry aman’osy. Baibolj valo ireo no naterak’i Milka tamin’i Nahora, rahalahin’i Abrahama.

Baboly rehefa pvf tao aminy andro iray volana Jakoba, 15 dia hoy Labana taminy: Ny zaza izay nomen’Andriamanitra ny mpanomponao noho ny fahasoavany. Ary ny Kananita no tompon-tany tany Kanana fahizay. Yo NoÉ Pour moi, c’est l’idéal Je voudrais trasnférer ce fichier au format word. Tsy mbola hihinana aho, raha tsy efa voalazako ny raharahako.